God ervaren

Achterop de fiets bij mijn moeder schijn ik met luide stem gevraagd te hebben “Mama, bestaat God?”. Achteraf gezien, denk ik dat ik als kleuter het antwoord wel wist. Naar de godsdienstlessen op de openbare lagere school wilde ik niet. Op 10-jarige leeftijd wist ik zeker dat er verschillende religies zijn, maar dat er maar één God is.

In mijn pubertijd wilde ik weten waarom de mensen naar de kerk gingen en als er dan zoveel mensen in God geloofden, dat die dan toch wel moest bestaan. Dan moest daar toch iets zijn. Ik had vrienden die christelijk opgevoed waren en die voor mij oprecht aanvoelden in hun geloof. In mijn eentje fietste ik op zondagochtend naar verschillende kerken in de buurt. Ik voelde mij niet welkom en het geloof bleef ver van mij af staan.

In mijn studententijd werd ik door een vriendin meegenomen naar de Brahma Kumaris, waar ik de introductiecursus deed en daarna ook wat lessen ging volgen. Ik was mezelf behoorlijk kwijt geraakt, had al een paar relaties en losse vriendjes gehad en stond voor een keus. Tijdens de interrailvakantie met een vriendje, heb ik uiteindelijk aan de Griekse zee, met zweepslag in mijn nek, wanhopig uitgeroepen naar God. Twee maanden later, toen het echt niet bleek te gaan met dat vriendje nam ik mijn besluit: God, als dit dan ook niet werkt, dan kan ik dus nu celibatair leven.

Ruim acht jaar heb ik het pad van de Brahma Kumaris gevolgd. Elke dag meditatie, elke dag bezig met God te herinneren en mezelf te onderzoeken. Hoewel ik soms mooie meditatie-ervaringen had, vond ik God niet. Ik liep vast op de organisatiestructuren en de onvrijheden die ik daarin ervoer. Juist omdat ik toen dacht misschien wel God alleen daar te kunnen vinden en omdat mij dat niet gelukt was, voelde ik een diepe pijn bij mijn uiteindelijke besluit toch mijn pad alleen verder te gaan.

Jarenlang heb ik alle denkbeelden van de Brahma Kumaris geparkeerd en ben ik op zoek gegaan naar mezelf o.a. via Osho-meditaties, emotioneel lichaamswerk en intuïtief ontwikkelen. God kwam aan de zijlijn af en toe voorbij, maar ik was er niet echt mee bezig. Het jarenlange proces van transformatie en heling leidde op een gegeven moment tot de constatering dat er geen oud zeer meer aanwezig was en dat ik mijn persoonlijkheid in alle vrijheid tot mijn beschikking had. Hoewel het erop lijkt dat ik mijn Verlicht-zijn anders vorm geef dan de meesten die zich Verlicht noemen, kon ik er geen beter woord voor vinden.

Nu, een paar jaar na die constatering dat ik mij volledig innerlijk vrij gemaakt had, kwam God voor mij weer in beeld, met de vragen wie dat dan is en waarom ik mij met God bezig zou houden. Tot mijn verrassing kwam de oprichter van de Brahma Kumaris, Brahma Baba, naar mij toe tijdens een meditatie, waardoor de acht jaar Brahma Kumaris voor mij in een ander perspectief kwam te staan en ik beter ging begrijpen wat die periode voor mij betekent heeft.

Alle antwoorden over wie God is en waarom we ons met God bezig zullen houden, heb ik nog steeds niet en misschien zullen die in de toekomst komen. Wel denk ik te weten hoe het is om God te ervaren en hoe dat voelt. Ik kan het je alleen niet vertellen. Daar zijn geen woorden aan te geven. Je zou het misschien samen met mij kunnen ervaren in een meditatie, zoals ik dat onlangs met een kleuter heb gedaan (*). Eigenlijk is het heel gemakkelijk om God te ervaren, alleen is er teveel tussen komen te staan. Je bent er zelf tussen komen te staan met alles waarin je onvrij geworden bent. Jouw beelden, ideeën en overtuigingen over God zijn er tussen komen te staan. En soms is het domweg te vol in je hoofd. Dan vraagt het dat je ruimte maakt vanbinnen om God toe te laten, om de ervaring toe te laten.

In het leven leven hier op aarde met de mensen en tussen de mensen is het voor mij heel fijn om me met God te verbinden, als een bron van liefde en stilte. Het is mijn wens het ook voor jou mogelijk te maken om God te ervaren en in je leven en je persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.

Wonieka A. Meuter

(*) Blog:  God is overal om je heen

Wat Wonieka op twitter over God gezegd heeft.

kringel

I made an english translation for this blog. I am not very well in english, so excuse for the insufficient translation.

Experiencing God

Back of the bike with my mother, I seem to have loudly asked, “Mommy, does God exist?”. In retrospect, I think I knew the answer as a toddler. To the religion classes at public elementary school I didn’t want. At the age of 10 I was sure that there are different religions, but there is only one God.

In my teens I wanted to know why people went to church and as so many people believed in God, then He surely had to exist. Then there had to be something. I had friends who were raised a Christian and who I felt sincere in their faith. On my own I cycled on Sunday to several churches in the neighbourhood. I did not feel welcome and the faith remained far from me standing.

In my student years I was taken by a friend to the Brahma Kumaris, where I did the introductory course and then also did follow some lessons. I had considerably lost myself, already had a few relationships and loose boyfriends and faced a choice at that moment. During the inter-rail holiday with a boyfriend, I ended up to the Greek sea, with whiplash in my neck, desperately cried out to God. Two months later, when I could not go on with that friend I took my decision: God, if this is not working, so I can now live celibate.

More than eight years I have followed the path of the Brahma Kumaris. Every day meditation, every day working with God to remember and to investigate myself. Although I had sometimes beautiful meditation experiences, I didn’t found God. I got stuck on the organizational structures and the lack of freedom that I experienced there. Precisely because I was thinking maybe I could found God only at the Brahma Kumaris and because I didn’t succeed, I felt a deep pain in my final decision to continue my path alone.

For years I have parked all the ideas of the Brahma Kumaris and I started looking for myself including through Osho meditations, emotional bodywork and intuitive development. Occasionally God came over on the sideline, but I was not really into it. The long process of transformation and healing resulted at one point to the observation that no old pain was present and that I had my personality at my disposal in freedom. Although it seems that how I live an enlightened life differs from the majority of those who call themselves Enlightened, I could find no better word for.

 Now, a few years after the observation that I had achieved complete inner freedom, to me God came back in the picture, with the questions whom it is and why I would keep busy with God. To my surprise, the founder of the Brahma Kumaris, Brahma Baba, came to me during a meditation, which the eight years Brahma Kumaris came to stand for me in another perspective, and I went better understand what that period has means to me.

All answers I still have not and maybe that will come in the future. But I think I know what it’s like to experience God and what that feels like. I can not only tell you. There are no words to indicate. You could maybe join me in meditation, as I recently did a toddler. Actually it is very easy to experience God, only there is too much come between. You yourself came between with everything that you’ve become unfree. Your images, ideas and beliefs about God have come to be between. And sometimes it’s simply too crowded in your head. Then it asks you to make space inside to allow God and to allow the experience.

In life, live here on earth with the people and between people it is very nice to me to connect with God, as a source of love and silence. It is my wish to make it also possible for you to experience God and to express in your life and your personality.

Wonieka A. Meuter

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s