God?

vertrouwen-god-teksten-bemoediging

Omdat ik geen beter woord weet, blijf ik God God noemen. Gebruik ik het woord God dan ben ik mij steeds bewust van de beladenheid van dat woord. In onze cultuur en opvoeding hebben we beelden meegekregen van wie God zou zijn en hebben we daar allerlei gevoelens en overtuigingen bij, of we nu religieus opgevoed zijn of niet.

“Ik houd van God”, zei ik pasgeleden tegen een vijfjarige “en God houdt van mij; God houdt ook van jou”. Als ik dat zo zeg dan kan het lijken alsof ik het over een persoon heb, terwijl God voor mij niet persoonlijk is. Ik kan God wel heel persoonlijk ervaren. Hoewel God voor mij overal om mij heen is, is daarmee niet alles God. God is voor mij iets dat ik kan ervaren als ik mij er voor open stel. Ik stel mij open voor de meest verhoogde trilling als Bron van alles wat bestaat. En als Bron van alles wat bestaat is God voor mij: liefde, levenskracht, stilte, weten, zuiver, Zijn.

Door me te verbinden met God en God toe te laten, verbind ik mij met een trilling die voorbij de dualiteit van het leven op aarde gaat. Ik ben heel, ik zie door de dualiteit heen dat wat is, de essentie van het bestaan voorbij de beperkingen en begrenzingen van het lichaam, van de materie. Levend in verbinding met God is mijn leven groots, vervuld en rijk.

Ik houd van God, omdat ik houd van de spiegel waarin ik mijzelf kan zien en ervaren in mijn hoogste potentie. Ik houd van de liefde, de stilte en de subtiliteit die ik ervaar als een zachte deken die mij altijd omhult. In mijn leven hier op aarde laat ik zien wie God is, laten mijn ogen de kracht en liefde van God zien en ervaren aan degene die het wil ontvangen en toelaten. Ik ben volledig aanwezig in dit lichaam dat mij gegeven is en maak gebruik van mijn persoonlijkheid en alle ervaringen die ik opgedaan heb in mijn leven. Vanuit de liefde die ik heb voor God, de aarde, het bestaan en wie ik ben is het mijn keuze om dienstbaar te zijn op een manier die vrij is, gegrond en bekrachtigt.

God ervaren vraagt loslaten en overgave. Een loslaten van beperkende overtuigingen, een loslaten van je wil naar macht en controle over jezelf en anderen. Het vraagt om een overgave aan het bestaan en het grote geheel, omdat je vertrouwt dat er pas dan voor je gezorgd wordt. Het is niet iets dat je kunt doen, behalve ruimte maken en toelaten. Zolang je controle wilt hebben zul je God niet toe willen laten in je hart en zal je hart eenzaam en leeg blijven.

© Wonieka A. Meuter

kringel

I made an english translation for this blog. I am not very well in english, so excuse for the insufficient translation.

God?

Because I know no better word, I keep God call God. Do I use the word God, I am always aware of the emotionally charge of that word. In our culture and education, we have been given images of who would be God.  We have all kinds of feelings and beliefs thereto, whether we are raised religiously or not.

“I love God,” I said recently at a five year old child  “and God loves me, God loves you too.” If I say that in this way it can seem like I’m talking about a person, while God is not personal for me. But I can experience God very personal. Although God for me is all around me therefore not everything is God. God is for me something that I can experience if I open myself to God. I open myself to the most elevated vibration as Source of all that exists. And as Source of all that exists God is to me, love, vitality, silence, knowing, pure, Being.

Because I connect with God and I allows God, I commit myself to a vibration that goes beyond the duality of life on earth. I am complete, I see through duality ‘what is’. I see the essence of existence beyond limitations and boundaries of the body, of matter. My life is grand, full and rich, because I live in connection with God.

I love God, because I love the mirror in which I can see myself and in which I can experience myself in my highest potential. I love the love, the silence and subtlety that I experience as a soft blanket that always surrounds me. In my life here on earth, I let see who God is. My eyes show the power and love of God and show that experience to those who will receive it and allow. I am totally present in this body which is given me and I make use of my personality and all the experiences I have gained in my life. From the love I have for God, the earth, the existence and for whom I am it is my choice to serve in a way that is clear, grounded and validates.

Experiencing God asks letting go and surrender. A letting go of limiting beliefs, a letting go of your will to power and control over yourself and others. It requires a surrender to existence and the greater whole, because you to trust that only then there is care for you. It’s not something you can do except to make space and allow. As long as you want to control you will not allow God into your heart and your heart will be lonely and empty.

© Wonieka A. Meuter

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s