De koude onthechting van de tiran en hoe het ook anders kan

Heel lang waren voor mij tirannen en de macht die zij uitoefenen het meest angstwekkende dat er bestond. Ik had een nogal overheersende vader wiens wil wet was en die moeite had met mijn sterke wil en mij daarom nogal eens een dictator noemde.

Macht was heel lang iets dat ik vies vond en waar ik mij tegen verzette. Totdat ik bij de Brahma Kumaris (waar ik acht jaar lang deel van uit gemaakt heb) zelf in een verantwoordelijke positie kwam (zo rond mijn dertigste). De tiran in mij werd zichtbaar en daar schrok ik toen hevig van. Dat wat ik zo in mijn vader afgewezen had, deed ik nu zelf. Ik was bezig mijn wil op te leggen aan anderen, bezig hen te controleren en ik kon het niet verdragen dat ze niet aan mijn eisen voldeden. Ik heb tranen met tuiten gehuild. Omgaan met macht en autoriteit is sindsdien een onderwerp gebleven dat keer op keer in mijn leven opdook.

Er zijn vele manieren waarop tirannie en macht uitgeoefend kunnen worden. Zowel zichtbaar in heel duidelijke voorbeelden van machthebbers die we kennen uit de loop van de geschiedenis en de actualiteit, als meer subtiele vormen van onderdrukking en controle uitoefenen, zoals de macht die slachtoffers uitoefenen en waarmee zij de aandacht naar zich toe weten te trekken door hulpeloos gedrag waardoor anderen voor hen gaan zorgen.

Ik heb vele tirannen in mijn leven gezien, omdat iedereen deze in zich heeft, al dan niet zichtbaar aan de oppervlakte. Hieronder waren werkgevers, een arboarts, leiders van spirituele organisaties, therapeuten, vrienden en vriendinnen. Maar ook een dreumes, die ik van dichtbij heb meegemaakt en die de tiran tot het uiterste wist door te voeren tot en met het weigeren van voedsel. Een heel krachtige en slimme ziel, die haarfijn wist waar de zwakke plekken zitten van de mensen en hoe hij die kon bespelen. In een klein lichaam verpakt, kon je je zomaar verkijken en dan kon Maarten soms best schattig lijken. De kracht, uithoudingsvermogen en wil van dit kind ging verder dan je doorgaans ziet bij een kind van nog geen twee en volgens mij kan het niet anders dan meegenomen zijn uit een vorig leven.

Met Maarten in mijn gedachten wil ik helder maken hoe de tiran in jou en mij, en met name in spirituele zoekers en spirituele leiders zichtbaar en voelbaar kan zijn. Spirituele begrippen als onthechting en illusie spelen mijns inziens een belangrijke rol en ik wil delen hoe ik deze krachten en begrippen omgevormd heb in mijn leven.

Een aantal maanden heb ik Maarten intensief en dagelijks meegemaakt en verzorgd. Hij kon gillen als hij zijn zin niet kreeg en was dan op geen enkele wijze te stoppen. De mate waarin hij zijn macht ging uitoefenen werd met de tijd steeds extremer. Juist doordat het een kind was waarmee ik een intense en liefdevolle verbinding had, raakte het mij enorm. Maarten zette mij aan tot het maken van een diep gevoelde en krachtige verbinding met God. Door groots te zijn in mijn energie en uitstraling, kon ik hem soms stoppen. Hij zette mij daarnaast aan tot onthechting , zodat ik tot in het kleinste aan geen enkel gevoel meer gehecht raakte en ook niet aan hoe anderen naar mij deden. Want hij maakte mij duidelijk dat ik teveel waarde hechtte aan warme gevoelens en dat ik die te belangrijk maakte, waardoor ik niet meer kon kijken naar wat er gebeurde zoals het gebeurde en ik mij zomaar door hem kon laten misleiden. Maar hoe ik ermee omging was nieuw voor hem. Nieuw was, dat ik mij een meester toonde die verdriet liet zien, die zich kwetsbaar toonde, die keer op keer haar hart weer open zette, hoe vaak er ook op getrapt werd. Het bracht hem regelmatig in een vertraging en deed iets in hem verschuiven. Soms voelbaar, soms zichtbaar in de ogen. (*)

De onthechting, zoals die in veel spirituele stromingen beoefend wordt en ik zelf beoefend heb bij de Brahma Kumaris,  is in veel gevallen een koude, waarin het eigen belang van de spirituele ervaring voorop staat. Wat ik laat zien en wat ik beoefen is een onthechting waarbij ik wel betrokken blijf. Ik blijf voelen. Alles. Dan ben ik bijvoorbeeld totaal in het voelen en uiten van mijn boosheid en verdriet als er akelig naar me gedaan wordt. Om daarna , wanneer alles doorvoeld is, te onderzoeken wat er nou precies heeft plaatsgevonden. De inzichten die dan meestal komen, maken dat mijn hart open blijft en ik kan blijven houden van degene(n) door wie ik mij aanvankelijk benadeeld voelde.

In de koude vorm van onthechting, maakt iemand zich geen illusies meer, ziet zo iemand alles als een illusie, als iets dat niet waar is en dus ook geen waarde heeft. In diverse spirituele stromingen wordt het hele aardse bestaan als een illusie gezien. Je zo onthecht voelen van het bestaan geeft macht, want niets kan je nog raken. Je zit in je eigen cocon van zuiverheid en licht. Ik zie het als een mannelijke vorm van spiritualiteit, omdat veel spirituele leiders door de eeuwen heen mannen waren. Kort gezegd is de mannelijke aard meer ingesteld op een beweging die naar buiten gericht is, waar de vrouwelijke aard zich eerder naar binnen keert en ontvangend is.

De vrouwelijke manier van deelnemen aan het leven, waarin ik mijn licht (mijn inzichten) deel, werd door Maarten veelal met arrogantie beantwoord. Alsof het een gepasseerd station is en het niets voorstelt. Hij voelde zich daar ver verheven boven. Het ziet er te gewoon uit. Het is niet imposant en het lijkt niet als iets waar je tegenop kunt kijken.

En hoe imposant een tiran ook lijkt, hij is niet vrij van zijn verleden, hij draagt zijn lasten nog altijd met zich mee, terwijl hij nieuwe lasten creëert door de macht die hij blijft uitoefenen. Ik zie op foto’s en filmpjes goeroe’s, meesters – of hoe zij zich ook noemen – anderen zegenen, alsof zij de macht hebben het leven van een ander op die manier te veranderen. Ze zitten al dan niet op een troon, al dan niet in speciale kleren, afgescheiden van hun toehoorders. Ongenaakbaar. Afgescheiden van het leven. Niet aanspreekbaar op hun eigen gedrag, die immers onfeilbaar is. De echt levendige sprankel van het leven te vieren ontbreekt vaak en is niet zichtbaar in de ogen. Zij zijn onthecht, hun ogen veelal leeg, alsof zij al niet meer op aarde zijn.

Hoe belangrijker de tiran, goeroe, spiritueel leider enz. en hoe groter zijn macht geworden is, hoe meer zijn bestaan op het spel staat, afhankelijk als hij geworden is van zijn positie. Het ware gezicht van de tiran krijg je niet te zien. ‘Fouten’ en nalatigheden zullen nooit toegegeven worden, want dan toon je je zwak en ben je kwetsbaar, waardoor je aan achting zou kunnen verliezen.

In mijn leven met anderen laat ik zien dat ik kwetsbaar kan zijn, door te delen wat er plaatsvindt in mijn leven, ook de momenten van verwarring of twijfel en waarin ik de zaken gekleurd zie. Ik laat zien dat ik daarin overeind blijf, mezelf trouw blijf en dat ik daar juist krachtiger van word, omdat er voor mij niets te verdedigen valt en niets te verliezen.

Ook ik oefen macht uit, daar ontkomt niemand aan. Een krachtig persoon met veel inzichten in het leven en in anderen heeft altijd macht. Daar ben ik mij heel bewust van. In mijn intentie om vanuit onvoorwaardelijke liefde te leven, blijf ik voelen, blijf ik onderzoeken, blijf ik deelnemen aan het leven zonder gehecht te zijn aan hoe iets er uit zou moeten zien, dat het er op een bepaalde manier uit zou moeten zien of dat het een gewenste uitkomst zou moeten hebben. Als het mij wordt toegestaan dan gebruik ik mijn macht vanuit een warm en betrokken hart ten bate van jou. Ik houd je vast en ik laat je los, elk moment opnieuw. Tot het genoeg is of tot de weg vrij is.

© Wonieka A. Meuter

(*) Omdat Maarten nog niet praten kon is veel van wat ik over hem schrijf gebaseerd op mijn waarnemingen en interpretatie door wat ik op heldervoelende en helderziende wijze bij hem gezien en gelezen heb en wat herkend wordt door degenen die erbij waren.

kringel

I made an english translation for this blog. I am not very well in english, so excuse for the insufficient translation.

The cold detachment of the tyrant and how it can be otherwise

Very long time for me were tyrants and the power they exert the most frightening that existed. I had a rather dominating father whose will was law and who had trouble with my strong will and I therefore often called me a dictator.

For long, power was something dirty for me and what I resisted. Until I came in a position of responsibility during the eight years that I’ve made part of the Brahma Kumaris (around my thirties). The tyrant in me became visible and that frightened me deeply. That what I rejected in my father so much, did I do myself. I was trying to impose my will on others, working to control them and I could not bear that they did not meet my requirements. I cried rivers of tears. Dealing with power and authority has since remained a topic that every time in my life appeared.

There are many ways in which tyranny and power can be exercised. Both visible in very clear examples of rulers who we know from the course of history and current events, as more subtle forms of oppression and exert control, such as the power that victims exercise. Victims drew attention to itself and helpless behaviour causes others to take care of them.

I have seen many tyrants in my life, because everybody has a tyrant in himself, whether or not visible at the surface. These included employers, an occupational physician, leaders of spiritual organizations, therapists and friends. But even a toddler, I’ve seen up close and that the tyrant to the utmost knew to introduce up to the refusal of food. A very powerful and intelligent soul, which finely knew where the weak spots are of the people and how he was able to play them. In a small body wrapped, could you just misjudge and then Martin could sometimes seem pretty cute. The strength, endurance and will of the child went further than you usually see in a child less than two and I can not but taken from a previous life.

With Martin in my mind I want to make clear how the tyrant in you and me, and especially spiritual seekers and spiritual leaders can be seen and felt. Spiritual concepts like detachment and illusion play an important role in my opinion, and I want to share how I transformed these forces and concepts in my life.

A few months I have witnessed and cared for Martin intensive and daily. He could scream as he not get his way and was in no way to stop. The extent to which he could exercise his power was more extreme with time. Precisely because it was a child that I had have an intense and loving connection touched me greatly. Martin got me to make a profound and powerful connection with God. By being great in my energy and charisma, I could stop him sometimes. He put me in addition to detachment, so I became no longer attached down to the smallest to any feeling and not to how others did to me. For he made it clear to me that I am too much valued on warm feelings and that I made too important, so I could not look at what happened as it happened and I just was able to be deceived by him. But how I dealt with it was new to him. What was new was, that I showed me a master who revealed sadness and being vulnerable, that every time dropped open her heart, how often also kicked. It brought him into a delay and did something shift inside him. Sometimes tangible, sometimes visible in the eyes. (*)

The detachment, as in many spiritual movements practiced, and I myself have practiced with the Brahma Kumaris, is in many cases a cold, where individual importance of the spiritual experience is paramount. What I show now and what I practice is a detachment which I’ll stay involved. I still feel. Everything. Then I am totally for example in feeling and expressing my anger and sadness when nasty to me done. And then, when everything is felt, to investigate what exactly took place. The insights usually come make my heart remains open and I can continue to love the person (s) with whom I initially felt disadvantaged.

In the form of cold detachment, someone has no illusions anymore, so someone sees everything as an illusion, as something that is not true and therefore no value. In various spiritual movements, the entire earthly existence is seen as an illusion. You feel so detached from life gives power, because nothing can still hit. You sit in your own cocoon of purity and light. I see it as a male form of spirituality, because many spiritual leaders through the ages were men. Briefly, the male character is more set to a movement that is directed outward, where the female character is rather inward and receiving.

The feminine way of participating in the life, in which I part my light (my understanding), Martin often answered with arrogance. Though it is an ancient history now and nothing. He felt far above. It looks too ordinary. It is not impressive and it does not seem like something you dread watching.

And how impressive a tyrant seems, he is not free from his past, he carries his burden still with him, while he creates new charges by the power he continues to exercise. I see in pictures and movies gurus, masters – or whatever they call themselves – bless others, if they have the power to change the life of others on that way. They sit on a throne or not, whether or not in special clothes, separated from their listeners. Unapproachable. Separated from the life. Not accountable for their own behavior, which after all is infallible. The really lively sparkling celebration of life is often lacking and is not visible in the eyes. They are detached, their eyes mostly empty, as if they were no longer on earth.

How important the tyrant, guru, spiritual leader, etc., and the greater his power became, the more his life is at stake, depending on as he became of his position. The true face of the tyrant you do not get to see. “Errors” and omissions will never be admitted, because then you show you are weak and you are vulnerable, so you could lose esteem.

In my life with others, I show that I can be vulnerable, by sharing what is happening in my life, also the moments of confusion or doubt and where I see things colored. I show that I keep it up, keep me faithful and that I just get stronger from, because for me there is nothing to defend and nothing to lose.

I also exercise power, it escapes no one. A strong person with many insights into life and in others always has power. Since I am quite aware of. In my intention to live from unconditional love, I continue to feel, I stay investigations, I continue to participate in life without attachment to how things should look, that it should look like a certain way or a desired outcome should have. If I may be permitted I use my power from a warm and committed heart for the benefit of you. I hold you and I let you go, any time. Until enough or until the road is clear.

(*) As Martin still could not speak much of what I write about him based on my observations and interpretation by what I clairsentient and clairvoyant way to see him and have read and which is recognized by those who were there.

© Wonieka A. Meuter

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s