De gevaren van machtsmisbruik

machtsmisbruikIedereen heeft te maken met macht en onmacht. Iedereen is weleens in een situatie terecht gekomen waarin hij zelf misbruik maakte van zijn macht of zelf misbruikt werd door de macht die iemand anders of een groep over hem uitoefende.

De meeste mensen zijn opgegroeid bij ouders die met hen omgingen alsof zij beter wisten wat goed is voor hun kinderen en wat zij nodig hebben. Dat begon meestal al op dag één waarin niet gekeken werd naar de behoefte van de baby, maar waar een schema gevolgd werd wanneer een kind te voeden.  De meeste kinderen leren het af om hun eigen behoeften te volgen. Een ouder oefent macht uit over een kind, omdat het niet over de vaardigheden beschikt om zonder dwang, manipulatie of controle met het kind om te gaan. Daaraan kun je zien dat macht voortkomt uit onmacht. Omdat de ouder niet geleerd heeft de eigen behoeften te onderkennen en te communiceren, zal het ook macht uitoefenen over zichzelf in de vorm van het onderdrukken van de eigen gevoelens en behoeften. Daardoor zullen de ouders eerder vanuit normen met hun kinderen omgaan en hen duidelijk maken wat wenselijk gedrag is en wat niet.

De meeste mensen hebben als kind geleerd dat ze beter op een ander kunnen vertrouwen, namelijk eerder op hun ouders of andere volwassenen dan op henzelf. Ze zijn een groter of kleiner deel van hun macht verloren. Omdat ze veelal niet openlijk gebruik konden maken van hun macht, zijn ze op indirecte wijze hun macht blijven uitoefenen, zoals mensen op heel verschillende wijzen anderen voor hun karretje weten te spannen. Vaak niet duidelijk zichtbaar omdat dat niet geaccepteerd werd en zeker niet van meisjes. We hebben geleerd de eigen belangen en behoeften te onderdrukken ten bate van anderen, omdat dat nodig was om te kunnen overleven en om niet buiten de groep te vallen.

De wereld wordt bevolkt door mensen die de macht over zichzelf kwijt geraakt zijn doordat ze hun eigen behoeften zijn gaan onderdrukken. Vaak voelen ze die ook niet meer. Dit geldt eveneens voor  wereldlijke leiders als voor veel spirituele leiders. Ook daarvan zijn velen ver af geraakt van zichzelf. Voor mij lijkt dit steeds extremere vormen aan te nemen in alle lagen van de maatschappij.

Zolang je jezelf onderdrukt, zul je de onderdrukking door anderen minder snel in de gaten hebben. Zolang het nog vertrouwd voor je is dat anderen voor jou bepalen wat goed voor je is, zul je gemakkelijk de macht uit handen geven. Anderen kunnen je alleen maar bang maken voor de duivel, maya enz. als je bang bent voor de duivel (oftewel het kwade) in jezelf. De duivel of maya is niet iets buiten jezelf maar in jezelf. Als je het kwade in jezelf onder ogen hebt gezien, heb je niets meer te vrezen en kun je het buiten jezelf zien bij anderen met mededogen.

Ben je beschadigd door machtsmisbruik in je kindertijd, dan ben je kwetsbaar voor manipulatie. Het verlangen naar heelwording en naar een vervulling van de behoeften die ooit onvervuld zijn gebleven, kunnen maken dat je open staat voor ideologieën die je beloftes doen voor een betere wereld en voor het bereiken van geluk. Dit geldt evenzeer voor organisaties die je rijkdom en aanzien beloven. Sommige (religieuze of spirituele) groeperingen zeggen daarbij bovendien dat je uitverkoren bent, dat je heel speciaal bent en beter bent dan de rest van de wereld. Eindelijk word je erkend! Eindelijk word je gezien in wie je bent. Dat kan je een groot gevoel van macht geven.

Na een tijd aangesloten te zijn geweest bij een groepering of organisatie waar je met hart en ziel in gegaan bent vanwege de ideologie en beloftes die gedaan zijn, kan blijken dat het minder ideologisch was, dan je dacht en ook niet vrij. De organisatiestructuren kunnen gaan knellen. Afhankelijk van je overlevingspatronen kun je daarmee leven of niet. Sommigen kunnen gemakkelijk doorgaan, gewend als ze zijn om zich te willen bewijzen, haantje de voorste te willen zijn en hielen te likken of juist zich te voegen. Ben je daar niet zo goed in dan kan het lastig worden, omdat je minder mee zult tellen. Anderen zullen macht over jou uitoefenen als jij het niet zelf doet.

Besluit je om uit zo’n groep of organisatie te stappen, dan kan dat heel moeilijk zijn, omdat het kan voelen alsof je je familie verlaat of dat je daarmee je enige mogelijkheid tot het bereiken van bevrijding verliest. Je kunt dan behoorlijk gedesillusioneerd zijn, boos en zelfs psychisch ontwricht. Je hebt opnieuw niet gekregen waarnaar je zocht. De onvervulde behoeften zijn nog steeds niet vervuld. Niet door anderen, want dat kan ook niet. Eenmaal buiten de groep kun je boos blijven en de autoriteiten blijven aanklagen als ware het je ouders die hun verantwoordelijkheid niet genomen hebben door jouw behoeften niet te vervullen.

Zolang jij zelf niet je verantwoordelijkheid weet te nemen over je eigen behoeften, zul je dat bij een ander blijven leggen, zul je openlijk of op verborgen wijze eisen dat anderen dat doen, dat anderen voor je willen zorgen. Je zult anderen beschuldigen van de macht die zij uitoefenen en ondertussen zelf ook macht uitoefenen op een manier die niet vrij laat. In elke positie of functie die je bekleedt kun je macht uitoefenen, waarbij het belang is om iets voor jezelf beter te maken. Macht dient veelal om belangrijk te willen zijn, iemand te zijn en controle uit te oefenen. De eigen positie wil je versterken en dat is noodzakelijk voor je en dus onvrij, waardoor het altijd ten koste zal gaan van een ander.

Wil je een andere wereld dan kun je alleen je eigen wereld veranderen, door je bewust te worden van je behoeften en door daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Wil je een vredevolle wereld dan is het zaak dat je niet langer geweld uitoefent naar jezelf en je lichaam en dat je stopt met jezelf te onderdrukken. Als jij vrij bent in het uiten van je gevoelens en emoties, kun je een ander daar ook in laten. Als jij zo vrij bent dat je jouw licht en kracht volledig kan leven, dan sta je daarmee een ander toe om dat ook te doen.

© Wonieka A. Meuter

kringel

I made an english translation for this blog. I am not very well in english, so excuse for the insufficient translation.

The dangers of abuse

Everyone has to do with power and powerlessness. Everyone has ever been come in a situation where he abused his power or has been abused by the power that someone or a group exercised over him.

Most people grew up with parents who interacted with them as if they knew better what is good for their children and what they need. That usually started on day one, in which is not looking at the needs of the baby, but where a schedule was followed when a child to feed. Most children unlearn to follow their own needs. A parent exercises power over a child, because it does not have the skills to deal with their children without coercion, manipulation or control. One can see that power emanates from impotence. Because the parent has not learned to recognize their own needs and to communicate, it will also exercise power over themselves in the form of suppressing their own feelings and needs. Thereby parents will rather deal with their children from standards by making clear what is acceptable behaviour and what is not.

Most people have learned as a child that you better trust another, i.e. rather their parents or other adults than on themselves. They have lost a larger or smaller part of their power. Because they often could not openly make use of their power, they are indirectly continue to exercise their power, as people make in very different ways a stooge of others. Often not clearly visible because it was not accepted and certainly not like girls. We learned suppress our own interests and needs for the benefit of others, because that was needed to survive and not to fall outside the group.

The world is populated by people who have lost the power over themselves because they are going to suppress their own needs. Often they do not feel it no longer. This also applies to secular leaders and a lot of spiritual leaders. Also, many of which are far removed from himself. To me this seems to be more extreme in all layers of society.

As long as you are suppressing yourself, you will have less quickly have an eye on the oppression of others. As long as it is familiar to you that others decide for you what is good for you, you will easily relinquish power. Others can only scare you for the devil, maya etc. if you are afraid of the devil (or evil) in yourself. The devil or maya is not something outside of you but in yourself. If you have faced the evil in yourself, you have nothing to fear and you can see outside yourself to others with compassion.

Have you been damaged by abuse of power in your childhood, you are vulnerable to manipulation. The desire for healing and to fulfill the needs that ever have remained unfulfilled, can make you open to ideologies that promise you a better world and for achieving happiness. This also applies to organizations that promise you wealth and prestige. In addition, some (religious or spiritual) groups say also that you are chosen, that you are very special and better than the remaining world. Finally you will be recognized! Finally you will be seen in who you are. That can give you a great sense of power.

After some time you have been affiliated with a group or organization where you stepped in with heart and sou,l because of the ideology and promises which have been made, it may be clear that it was less ideological than you thought and not free. The organizational structures may become too tight. Depending on your survival patterns you can live with or not. Some are easy going, accustomed as they are to want to prove, to be a ringleader and wanting to flatter or just to conform. If you’re not so good at, it can be difficult because you’re less important. Others will exert power over you if you do not yourself.

If you decide to get out of such a group or organization it can be very difficult, because it can feel like leaving your family or that you lose your only opportunity to achieve liberation. Then you may be quite disillusioned, angry and even psychologically dislocated. You are not receive what  you searched for. The unfulfilled needs are still not met. Not by others, because it could not. Once outside the group you can stay mad and continue to accuse the authorities as it were your parents who have not taken their responsibility by not fulfilling your needs.

As long as you do not know how you can take responsibility for your own needs , you will continue to put it in another, you openly or in hidden way require that others do, that others want to care for you. You will accuse others of the power they exert  and meanwhile you also exercise power in a way that is not free. In any position or function that you hold you can exercise power, in which it is important to get something better for yourself. Power is largely used to be important, to be someone and exercise control. You will strengthen your own position because it is necessary for you and therefore unfree, thus always at the expense of another.

Do you want a different world then you can only change your own world, by becoming aware of your needs and take responsibility for it. Do you want a peaceful world it is important that you are no longer practicing violence to yourself and your body and you stop to suppress yourself. If you are free in expressing your feelings and emotions, you can also let free another. If you are so free that you can fully live your power and light, then you unconsciously give other people permission to do the same.

© Wonieka A. Meuter

Advertenties

6 gedachtes over “De gevaren van machtsmisbruik

 1. Mooi geschreven Wanieka en zo waar… het is onze verantwoordelijkheid en zoektocht om de macht weer in eigen handen te nemen. Gooi het kind niet met het badwater weg. Kijk wat het ons op heeft geleverd en wat we willen houden. De rest spoelen we weg en gaan door op onze weg. We zijn zoveel krachtiger dan we denken.

  • Beste Marja,
   Dank voor je reactie. Het heeft mij heel veel gegeven om dit allemaal te onderzoeken en te doorvoelen. Daarmee heb ik de macht tot mijn beschikking gemaakt op een manier die vrij is.

   Zonet dacht ik nog over mijn periode bij de Brahma Kumaris. Eerder antwoordde ik dat het een ja/nee was als iemand mij vroeg hoe ik die periode ervaren had. Nu kan ik zeggen dat het een volledig ‘ja’ is naar die periode. Misschien heb ik wel het meeste gehad aan dat wat aanvankelijk niet behulpzaam leek. Als ik iets zou willen wegspoelen dan is er nog steeds iets dat er niet mag zijn. Dan is er nog steeds een goed of fout. Voor mij bestaat dat niet.

   Wel kan ik elk moment voelen wat er te voelen valt en keer op keer mijn keuzes maken. Vrij of onvrij?

   Zoals ik eerder ergens heb geschreven: macht is als een sluipmoordenaar en als je niet oplet kan hij je zomaar te pakken hebben en wordt het uitoefenen van je macht onvrij.

   Een hartegroet van Wonieka

   • Ja Wonieka, dus dat betekent bewust blijven en genieten van de vrijheid. Ik heb ontzettend genoten van de jaren bij de BK en kom er nog af en toe. Tijn Touber en Jacqueline Berg hebben me geïnspireerd om zelf ook lezingen en workshops te geven met hun humor en ontspannen manier van spreken. Ook ik zag dat soms de regeltjes belangrijker werden dan de Liefde… en ging mijn eigen weg. Mooi dat je nu volledig JA kunt zeggen. We hebben al onze ervaringen nodig gehad om te worden wie we Zijn. Daar kan ik immens van (na)genieten. Ik omarm mijn complete leven met alles er op en eraan. Fijn om zo met je te schrijven.

 2. Beste Marja,
  Misschien heb ik mij onvolledig uitgedrukt, misschien waren onze ervaringen te verschillend, maar begrijp me goed: voor mij zijn er teveel pijnlijke dingen gebeurt in die ruim 8 jaar om nu te kunnen zeggen dat ik genoten heb van die periode. De pijnlijke gebeurtenissen voelen inmiddels niet meer pijnlijk, omdat ik ze doorleeft heb en begrepen, zoals ik ook mijn jeugd doorleeft heb en begrepen. Ik ga en wil het niet leuker maken dan het was. Voor mij is iets zoals het is en geef daar geen waardeoordeel aan. Als iets pijnlijk was, dan was iets domweg pijnlijk. Alle betrokkenen hebben daar hun eigen deel in. Met de ogen en inzichten van nu kan ik wel zeggen dat dit ervaringen geweest zijn die heel belangrijk zijn geweest voor wie ik ben en waarvoor ik hier op aarde ben.
  Een hartegroet van Wonieka

  • Ha Wonieka, ik wil niet over jouw pijnlijke ervaringen heen donderen… begrijp dat jij er veel dieper hebt ingezeten dan ik. We hebben het allebei anders beleefd inderdaad. Ik leerde ook bij de BK positief denken en dat zit diep in me verankerd waardoor ik nu al snel iets mooi vind dat misschien voor anderen niet zo mooi is geweest. Hartelijke groeten, Marja

 3. Dank je wel, dat is ook wat ik erin voelde. Precies dat in het Positief Denken, dat ik zelf ook heb gegeven, is wat ik erop tegen heb. Je kunt niet zomaar je gedachten vervangen door iets anders. Bovendien zit je met positief denken nog steeds gevangen in de dualiteit.
  Een hartegroet van Wonieka

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s