Waarvoor mediteren?

Je kunt om veel verschillende redenen gaan mediteren en er zijn misschien wel net zoveel verschillende meditatievormen. Zelfs binnen één (religieuze) stroming zijn er al meerdere opvattingen over meditatie te onderscheiden, zoals bij het boeddhisme waar je bijvoorbeeld zen- en vipassanameditatie kunt beoefenen en waarop mindfulness gebaseerd is.

Vanwege de warboel in mijn leven en in mijn hoofd ben ik op 24 jarige leeftijd een pad gaan bewandelen, waarbij meditatie een belangrijk onderdeel was. Uit angst voor emoties koos ik (achteraf gezien) voor een vorm die vrij mentaal was. Bij de raja yoga meditatie lag sterk de nadruk op je aandacht richten op je ziel (een punt van licht in het midden van je voorhoofd) en op God, een punt van Licht ergens in het universum. We mediteerden met de ogen open, elke ochtend om 4 uur en ook nog op andere momenten van de dag met de bedoeling dat je je op elk moment God zou herinneren. Door de meditatie en de lessen die gegeven werden (en die ik zelf ook heb gegeven), werd ik mij bewust van al mijn gedachten en ontwikkelde ik een mentale discipline, waardoor ik mijn aandacht leerde richten. Acht jaar later kon ik met mijn emoties nog steeds niet uit de voeten, maar mijn inzicht in mezelf was toegenomen, waardoor ik mezelf meer kon toestaan om te voelen.

Na die periode ben ik Osho meditaties gaan doen, die het tegendeel leken van de raja yoga meditaties, waarin beheersing en koninklijkheid betracht werd, terwijl je bij bijvoorbeeld de dynamische meditatie van Osho uitgenodigd wordt volledig de emoties die je vastgezet hebt in je lichaam te ontladen. Fysieke beweging als manier om bij de stilte en de schoonheid in jezelf te komen. Ze bevrijdden mij onder andere van mijn angst om me te laten horen en me te laten zien. Ik ging genieten van de beweging van mijn lichaam op muziek om zo uitdrukking te geven aan dat wat er in mij leefde.

Daar de vipassana meditatie te veel leek op de raja yoga meditatie heb ik dat maar kort beoefend. Alleen stil zitten of heel langzaam lopen ervaarde ik als te beperkend en voegde te weinig toe aan mijn leven. Intuïtief ontwikkelen heeft me in contact gebracht met mijn eigen stroom als onderdeel van het grotere geheel. Mijn lichaam werd voor mij een klankkast die zichtbaar maakte wat er in mij omging. Zowel hoe ik zelf iets beleefde als ook wat ik waarnam van anderen. Ik werd mij bewust van de signalen van mijn lichaam en hoe die te interpreteren.

Ik heb lang geaarzeld om meditatie als cursus op te nemen in het programma van Amala Insight, hoewel meditatie altijd onderdeel was van de cursussen die ik gaf. Door de eeuwen heen zijn er teveel ideeën en denkbeelden ontstaan over meditatie, die belemmerend kunnen werken. Zowel wat betreft de methode als wat je er eventueel mee zou willen bereiken. Bij de Brahma Kumaris mediteerde ik om bij te dragen aan de wereld door zuiver gedrag en om God te ervaren. De Osho meditaties deed ik vooral om vastgezette emoties te ontladen en oude pijn te helen. En bij de meditaties die ik deed vanuit de cursussen Intuïtief ontwikkelen waren de intenties om te gaan mediteren verschillend. Deels om blokkades op te heffen, deels om om te gaan met wat ik energetisch van anderen ervaarde en uiteindelijk om onvoorwaardelijke liefde te kunnen leven.

Door de verschillende meditatievormen die ik beoefend heb, maar ook door mensen erin te begeleiden heb ik gezien en ervaren wat meditaties je kunnen geven, maar ook wat aloude opvattingen over meditatie bij mensen teweeg kan brengen, die misschien niet altijd even wenselijk zijn of passend bij de tijd en de maatschappij waarin we leven. Hoewel elke meditatievorm een bepaalde inspanning en bereidheid vraagt, is het bijvoorbeeld niet nodig om heel hard te werken of fysiek pijn te lijden door jezelf in een lichaamshouding te forceren waaraan jouw lichaam niet gewend is. De meditatievorm waarvoor je kiest kan zomaar aansluiten bij wat je meegekregen hebt vanuit je opvoeding, waardoor je misschien kiest voor een strenge vorm waarbij je een groot deel van de tijd aan je lot overgelaten wordt en die je juist daarom het gevoel kan geven dat je goed bezig bent, maar je nog steeds gevangen houdt.

Mediteren kan ondersteunend zijn en werken in je dagelijkse leven, waardoor je vanuit rust en overzicht kan doen wat je wilt doen. Het kan er aan bijdragen dat je zicht krijgt op jouw overlevingspatronen, zodat je die kunt herkennen in je omgang met anderen en deze ook kunt helen. Je innerlijke vrijheid kan toenemen en daarmee ook je levensvreugde. Als dat je intentie is om te gaan mediteren, kun je gaan ervaren hoe je hier op aarde aanwezig kunt zijn en blijven, ongeacht wat er plaatsvindt in de wereld om je heen. Het wordt veilig voor je om alles te ervaren en je hoeft niet meer weg te gaan van je dagelijkse ervaringen (en vaak ook uit je lichaam) door ze weg te duwen en een andere (ideale) wereld te creëren in je meditaties.

Op elk moment van de dag kun je mediteren, oftewel aanwezig zijn in wat je mee maakt. Verschillende situaties en hoe jij daarin mee om wilt gaan, vraagt om verschillende vormen van mediteren. Als je bijvoorbeeld auto rijdt of aan het koken bent, zul je een andere meditatie doen, dan wanneer je de tijd hebt en neemt om met jezelf te zitten. Het is handig als je verschillende manieren tot je beschikking hebt en weet hoe je ze kan toepassen. Begeleiding bij mediteren en wat je daarin tegen kunt komen is daarbij onontbeerlijk.

© Wonieka A. Meuter

kringel

I made an english translation for this blog. I am not very well in english, so excuse for the insufficient translation.

What meditate?

You can order many different reasons to meditate and there are perhaps as many different forms of meditation. Even within one (religious) movement are several distinct ideas about meditation, like Buddhism, for example, where you can practice zen and vipassanameditation and on which mindfulness is based.

Because of the chaos in my life and in my head I was 24 years old going to walk a path where meditation was an important part. Fearing emotions I chose (in retrospect) to a form that was pretty mentally. In Raja Yoga meditation was a strong emphasis to focus your attention on your soul (a point of light in the middle of your forehead) and God, a point of light somewhere in the universe. We meditated with the eyes open every morning at 4 am and also at other times of the day with the intention that you are at any moment would remember God. Through meditation and the lessons that were given (and which I have given myself), I became aware of my thoughts and I developed a mental discipline, so I learned to focus my attention. Eight years later I still found it hardly to grasp my emotions , but my understanding of myself had increased, so that I could allow myself to feel more.

After that period I did Osho meditations, which seemed the opposite of the Raja Yoga meditation, which exercised control and majesty, while for example the dynamic meditation of Osho invite you to discharge totally the emotions that you stuck into your body. Physical movement as a way to find the silence and the beauty within yourself. For instance, they freed me from my fear to let me hear and seen. I did enjoy the movement of my body to music so to express that what lived in me.

Since the vipassana meditation much resembled the raja yoga meditation I have only briefly practiced. Just sit or walk slowly, I felt as too restrictive and too little added to my life. Intuitive development has brought me in contact with my own flow as part of the larger whole. My body became for me a sound box that made ​​visible what went on inside me. As well how I myself experienced something as what I perceived by others. I became aware of the signals of my body and how to interpret them.

I have long hesitated to include meditation as a course be in the program of Amala Insight, although meditation was always part of the courses that I gave. Through the ages there have arisen too many ideas and concepts about meditation, which can hinder you. Both as regards the method as what you eventually would like to achieve. At the Brahma Kumaris I meditated to contribute to the world by pure behaviour and to experience God. The Osho meditations I did mainly to discharge secured emotions and to heal old pain. And to the meditations that I did from the courses Intuitive development the intentions to meditate were differently. Partly to lift inner blockades, partly to deal with what I experienced energetically of others and ultimately to live unconditional love.

Due to the various forms of meditation that I practiced , but also by guiding people in it I have seen and experienced what meditations can give you, but also what ancient beliefs about meditation can trigger in people, which may not always be desirable or appropriate to the time and the society in which we live. Although any form of meditation ask a certain effort and willingness, for example there is no need to work very hard or suffer physical pain by forcing yourself in a posture that your body is not accustomed. The kind of meditation which you choose may simply reflect what you Inherited from your upbringing, so you might choose a strict form in which they give you a lot of time to your fate, and right that can give you the feeling that you are doing well , but you are still captive.

Meditation can be supportive and working in your daily life, it can make that can do what you want to do from inner peace and overview. It can help to ensure that you gain insight into your survival patterns, so you can recognize them in dealing with others and also you can heal. Your inner freedom can increase and so does your joy of life. If that is your intention to meditate, you will experience how you can exist and remain on earth, regardless of what is happening in the world around you. It shall be safe for you to experience everything and you do no longer need to go away from your daily experiences (and often out of your body) by pushing it away and by creating another (ideal) world in your meditations.

At any time of the day you can meditate, in other words be present in what happens. Different situations and how you want to go along with it, calls for different forms of meditation. For example if you drive or you are cooking, you will do another meditation, then when you have the time and take time to sit with yourself. It is useful when you have several ways available to you and that know how you can apply them. Guidance to meditate and what you can experience therein is therefore indispensable.

© Wonieka A. Meuter